1.PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Šioje Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalauja kitaip:

1.1. Įmonė MB Jurgitos studija , juridinio asmens kodas: 304088207, PVM mokėtojo kodas LT100010048315,

buveinės adresas: Juozapavičiaus 104B, Kaunas, elektroninio pašto adresas: info@jurgitabridal.com , apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

1.2. Svetainė – internetinis puslapis, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – https://jurgitabridal.com

1.3. Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo

1.4. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo, kuris naudojasi Svetaine;

1.5. Paskyra – Svetainės nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;

1.6. Slapukas – tai nedidelis failas, kurį Naudotojo / Vartotojo naudojamo įrenginio Naršyklė priima iš Svetainės ir išsaugo Naudotojo / Vartotojo įrenginyje. Slapukai leidžia Svetainei prisiminti informaciją apie naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad būtų galima naudotis visu Svetainės funkcionalumu, o kiti apsilankymai Svetainėje būtų paprastesni ir naudingesni;

1.7. Naršyklė – programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius Naudotojo / Vartotojo naudojamame įrenginyje;

1.8. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, iš kurio Įmonė, naudodamasi Svetaine gauna ir tvarko Asmens duomenis;

1.9. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

1.10. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis ar neautomatizuotomis

priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais dokumentais, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

1.11. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;

1.12. Svetainės platforma – internetinis puslapis https://tilda.cc

1.13. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti;

1.14. Prekės – Svetainėje siūlomos įsigyti prekės pateikiamos skiltyje " katalogas", kurių sąrašas gali būti nuolatos atnaujinamas, papildomas ar keičiamas. Svetainėje sąvoka Prekės apims visas tokias prekes, nurodytas Svetainėje;

1.15. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine.


2. BENDROSIOS NUOSTATOS
3. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos Duomenų subjektui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Naudotojui / Vartotojui naudojantis Svetaine bei įsigyjant Svetainėje nurodytas Prekes.
4. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Naudotojų / Vartotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
5. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Bendrovė gauna Asmens duomenis dėl to, kad Naudotojas / Vartotojas naudojasi Svetaine, prisiregistruoja prie Svetainės, įgyja per Svetainę Prekes.

3. INFORMACIJOS RINKIMAS

6. Technologijos, kurios yra naudojamos informacijai apie Vartotojus / Naudotojus rinkti, yra valdomos ir sukurtos Svetainės platformos valdytojo.

7. Svetainėje informacijai apie Vartotojus / Naudotojus rinkti naudojamos toliau išvardintos technologijos:

7.1. Slapukai, apie kuriuos daugiau informacijos galima rasti šiame internetiniame puslapyje: https://tilda.cc/cookie-policy/;

7.2. duomenys taip pat renkami į serverio žurnalų rinkmenas (angl. log files), kuriuos perduoda Naršyklė, jei šios funkcijos Vartotojas / Naudotojas neišjungė. Asmens duomenys į žurnalų rinkmenas renkami, nes juos būtina rinkti, kad užtikrinti Svetainės stabilų veikimą bei saugumą;

7.3. duomenims rinkti gali būti naudojama žiniatinklio signaline priemone vadinama technologija (angl. web beacon) (taip pat dar vadinamą veiksmo žyma (angl. action tag)). Žiniatinklio signalinės priemonės padeda analizuoti Svetainės efektyvumą, matuodamos, pavyzdžiui, Svetainės Vartotojų / Naudotojų skaičių ar kiek Vartotojų / Naudotojų spragtelėjo pagrindines Svetainės dalis.

8. Daugelis Naršyklių yra nustatytos taip, kad Slapukus priimtų automatiškai. Naudojantis Naršyklės nustatymais galima Slapukus ištrinti ar pasirinkti Naršyklės funkciją, jog Slapukai nebūtų įrašomi į naudojamo įrenginio Naršyklę.

9. Šiame skyriuje nurodytu būdu surenkama informacija naudojami, kad Vartotojui / Naudotojui būtų suteikiama tikslinė reklama ir kitos rinkodaros komunikacijos, kurios pagal surenkamus duomenis manoma, kad yra aktualios Vartotojui / Naudotojui.

10. Bet kokia informacija, surinkta per Slapukus, žurnalų rinkmenas, žiniatinklio signalines priemones yra saugoma iki šių priemonių galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.


4. ASMENS DUOMENYS IR JŲ TVARKYMO TIKSLAI

11.1 Duomenų subjekto Asmens duomenų naudojimo tikslai ir šiais tikslais renkami Asmens duomenys, naudojant Svetainę:


11.1. PREKIŲ UŽSAKYMAS NAUDOJANTIS SVETAINE

11.1.1. Tam, kad Vartotojai / Naudotojai galėtų užsakyti Prekes, o Bendrovė galėtų įgyvendinti Prekių užsakymą, išrašyti sąskaitą, Vartotojai / Naudotojai Bendrovei turi pateikti toliau nurodytus Asmens duomenis:

1.Vardą, pavardę;

2.Prekių pristatymo adresą;

3.Telefono numerį;

4.Elektroninio pašto adresą.

11.1.2. Informacija surinkta Prekių užsakymo tikslu yra saugojama 10 metų nuo Prekių užsakymo dienos.

11.1.3. Prekių užsakymo tikslu surinktų Asmens duomenų gavėjai: kurjerių ir siuntų pristatymo paslaugas teikiančios įmonės, mokėjimo įstaigos, buhalterinę apskaitą tvarkančios įmonės.


11.2. SUSISIEKIMO FORMA

11.2.1. Svetainės Naudotojui / Vartotojui, siekiant susisiekti su yra pateikiami žemiau nurodyti Asmens duomenis:

1.Vardas;

2. Elektroninio pašto adresas;

3.Ir kiti asmens duomenys, kuriuos Naudotojas / Vartotojas pateikia žinutėje / elektroniniame laiške.

11.2.2. Asmens duomenys, pateikti tikslu susisiekti , saugomi iki tol, kol atsakoma Naudotojui / Vartotojui į žinutę / laišku.


5. PASKYROS

12. Bendrovės Paskyros yra nuorodos tam socialiniuose tikluose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes Bendrovė yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytoja. Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra Įmonės Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės.

13. Bendrovė turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:

https://www.instagram.com/jurgitabridal

https://www.pinterest.com/jurgitabridal


6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SVETAINĖJE

14. Naudotojas / Vartotojas, kaip Duomenų subjektas, turi šias pagrindines teises:

14.1. reikalauti ištaisyti ar sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

14.2. žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

14.3. reikalauti teisės būti pamirštam įgyvendinimo, t. y. Bendrovės tvarkomų Asmens duomenų sunaikinimo;

14.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys;

14.5. teisę į duomenų perkeliamumą;

14.6. susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikus Bendrovei asmens tapatybės dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir jų tvarkymu, taip pat gauti dokumentų, kuriame yra jo Asmens duomenys, kopiją, bei gauti informaciją kokiu tikslu jie tvarkomi ir kaip buvo gauti. Naudotojas / Vartotojas turi iš anksto kreiptis elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje.

Įmonė įgyvendina Naudotojo / Vartotojo teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Naudotojo / Vartotojo prašymo gavimo;

14.7. jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis, Naudotojas / Vartotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis elektroniniu paštu nurodytu šioje Privatumo politikoje, prašydamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal Duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. Bendrovė įgyvendina Naudotojo / Vartotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Naudotojo / Vartotojo prašymo gavimo;

14.8. teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

15. Bendrovė naudoja organizacines ir technines Asmens duomenų saugojimo priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų tvarkymo saugumą ir atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose numatytus reikalavimus.

16. Bendrovė neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

16.1. jei yra Naudotojo / Vartotojo sutikimas;

16.2. kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose numatytais atvejais.

17. Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl tikslų, nurodytų Privatumo politikoje, Asmens duomenys apie Naudotoją / Vartotoją atskleidžiami toliau nurodytoms įmonėms ir dėl to Asmens duomenys gali būti perduoti už Europos Ekonominės Erdvės ribų.


7.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Privatumo politika įsigalioja nuo to momento, kai yra patvirtinama Įmonės vadovo įsakymu.

19. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir / ar papildymus Vartotojai ir Naudotojai visuomet bus informuoti Svetainėje, Naudotojai – elektroniniu paštu.